Domov >> Propozície

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch, pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky vyhlasuje
19. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže “talent - umenie - kumšt”
Výtvarná súťaž je určená pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl. Cieľom súťažeje vzbudiť u žiakov umeleckú tvorivosť,
prejaviť zmysel pre fantáziu a estetické cítenie.

Podmienky súťaže
Právo zúčastniť sa 19. ročníka výtvarnej súťaže má každý žiak ZŠ a ZUŠ, ktorého práce zašle jeho škola na adresu
vyhlasovateľa súťaže s označením: adresa školy, meno a adresa autora, súťažná kategória, veková kategória, názov práce
a meno vyučujúceho. Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách:
Prvé kolo: Odovzdanie súťažných prác a ich selekcia odbornou porotou. (v každej kategórii postúpi do finále desať výtvarných prác)
Druhé kolo: Odborná porota vyberie z každej kategórie tri víťazné práce, ktoré budú ocenené finančnou odmenou.
Z víťazných prác nakoniec porota vyberie dielo, ktoré získa hlavnú cenu. 
- Pohár výtvarnej súťaže “talent - umenie - kumšt”

Súťaž je určená pre žiakov ZŠ a ZUŠ navštevujúcich 8. a 9. ročník ZŠ


Súťažné kategórie

1. Výtvarný návrh úžitkového predmetu, alebo dekoratívneho predmetu
2. Hotový výrobok, úžitkový, resp. dekoratívny predmet (napr. šperk, keramický výrobok a pod.)
3. Fotografia (umelecká fotografia, čiernobiela a farebná fotografia a pod. rozmer A4)

Technika prác je ľubovolná a najmenší formát súťažných prác je A4. Hodnotiť sa budú práce, ktoré budú označené
ČITATEĽNE VYPLNENOU A VYTLAČENOU NÁVRATKOU NALEPENOU NA RUBE VÝTV. PRÁCE a zaslané najneskôr do 12. februára 2024 na adresu:

Súkromná škola umeleckého priemyslu
Kyslá 214,
966 61 Hodruša-Hámre


s označením “VÝTVARNÁ SÚŤAŽ”

Kritériá hodnotenia

Dodržanie témy, pôvodnosť a originalita, primeraná technika a výtvarná úroveň.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A OCENENIE VÍŤAZOV
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční v apríli 2024, na ktoré budú pozvaní víťazi výtvarnej súťaže.
1. miesto: diplom, pamätná medaila, finančná odmena 99.- Eur
2. miesto: diplom, pamätná medaila, finančná odmena 66.- Eur
3. miesto: diplom, pamätná medaila, finančná odmena 33.- Eur
Hlavná cena: diplom, pohár výtvarnej súťaže “talent - umenie - kumšt”
MŠVVŠ SR pridelí finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov základným školám, ktoré sa umiestnia na I.II.III. mieste.

Záverečné ustanovenia
Účasťou v súťaži dávajú autori súhlas s podmienkami súťaže, k bezplatnému vystaveniu prác, ich publikovaniu a propagácii súťaže.
Zaslané práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže, vrátane doby jej trvania. Súťažné práce nezasielame späť. Účastník si ich po ukončení súťaže môže prevziať.
 
Na stránke www.tuk.sk bude prebiehať internetové hlasovanie.
Autor práce z najväčším počtom hlasov získa tablet.
 
e-mail: tuk@tuk.sk
© Copyright 2017 CENTRAL ART REGISTER s.r.o., Všetky práva vyhradené.